List otwarty do Zbigniewa Ziobry w sprawie studentek Uniwersytetu Śląskiego

(02.06.2020) 

Wszczęcie przez Prokuraturę postępowania wobec studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego budzi duży niepokój. W związku ze skargą, jaką złożyli do władz uczelni na jedną z wykładowczyń, studenci są po wiele godzin przesłuchiwani przez policję . Sprawa ta ma znamiona naruszenia konstytucyjnej autonomii szkół wyższych (art. 70 pkt 5 Konstytucji), które odpowiadają za programy dydaktyczne, poziom kadry naukowej, a także ewaluację jakości i efektów kształcenia.

Dlatego grupa posłanek i posłów z Województwa Śląskiego wystosowała dziś do Prokuratura Generalnego list otwarty wyrażajacy zaniepokojenie zaistniałą sytuacją: