Listy do Premiera i do Prokuratora Generalnego w sprawie studentów/tek Uniwersytetu Śląskiego

Wszczęcie przez Prokuraturę postępowania wobec studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego budzi duży niepokój. W związku ze skargą, jaką złożyli do władz uczelni na jedną z wykładowczyń, studenci są po wiele godzin przesłuchiwani przez policję . Sprawa ta ma znamiona naruszenia konstytucyjnej autonomii szkół wyższych (art. 70 pkt 5 Konstytucji), które odpowiadają za programy dydaktyczne, poziom kadry naukowej, a także ewaluację jakości i efektów kształcenia. Grupa śląskich parlamentarzystek i parlamentarzystów Sejmu, Senatu i PE wystosowała do Premiera i Prokuratura Generalnego listy otwarte w obronie studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego, szykanowanych za to, że chcą nauki wolnej od zabobonu i ideologii. Nie ma na to naszej zgody! Poniżej znajduje się pełna treść obu listów: Więcej na temat temat tej sprawy można przeczytać tutaj: