Czarne chmury nad gliwickim zarządem właścielskim

Podjęłam interwencję w sprawie bardzo niepokojących informacji dotyczących gliwickiej spółki Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która zajmować się miała w założeniu dużymi projektami informatycznymi.

Większościowym udziałowcem podmiotu jest miasto Gliwice. Odnotowano tam rzeszę możliwych nieprawidłowości w procesie formułowania sprawozdań finansowych, podejmowano niezrozumiałe – biorąc pod uwagę sytuację podmiotu – decyzje finansowe i biznesowe, które nie były nieuzgadniane z radą nadzorczą.

Nowe kierownictwo przedsiębiorstwa skierowało w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Miasto Gliwice nie przeprowadziło w latach 2015 – 2019 odpowiedniej interwencji właścicielskiej, która przerwałaby uchybienia.

W związku z tym postanowiłam zwrócić się do prezydenta Gliwic z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania podmiotów, których większościowym udziałowcem jest miasto Gliwice.

List w sprawie nieprawidłowości skierowany do Prezydenta Gliwic Adama Neumanna

Szanowny Panie Prezydencie,

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), informuję o podjęciu interwencji w sprawie Śląskich Sieci Metropolitalnych, której większościowym udziałowcem jest miasto Gliwice.

Otrzymałam bardzo niepokojące sygnały dotyczące funkcjonowania tej spółki, w stosunku, do której miasto nie podjęło niezbędnych kroków zarządczych i kontrolnych.

Informacje, które do mnie dotarły dotyczące postępowania miasta wobec spółki, noszą znamiona zaniechań i niedopełnienia obowiązków w zakresie nadzoru właścicielskiego, zarządzania majątkiem miasta oraz kontroli wydatkowania funduszy, co jawi się jako działalność na szkodę interesu publicznego, tym samym mieszkańców/ek Gliwic.

Jeśli chodzi o działalność ŚSM, praktyki noszące znamiona manipulowania sprawozdaniami finansowymi, podejmowania kluczowych decyzji bez udziału rady nadzorczej a także udzielania pożyczek podmiotom, które nie były w stanie ich spłacić – mogły być w tym przedsiębiorstwie na porządku dziennym. Powyższe zakrawające o patologie czynności odbywać się miały w trakcie urzędowania ówczesnego prezesa ŚSM sp. z o.o. – Grzegorza Nitkiewicza.

Nieprawidłowości odnotowano już w roku 2015 r., na co wskazywał obecny zarząd spółki ŚSM kierując zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Spółka ŚSM zdecydowała się również na uczestnictwo w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych. Niepokój budzi fakt, że przed uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, spółka rozpoczęła zakup sprzętu na realizację zadania. Dofinansowanie, o którym mowa nie zostało przyznane, a nawet jeśli przyznane by zostało, to nie byłoby możliwości jego wykorzystania ze względu na rozpoczęcie realizacji projektu przed uzyskaniem środków unijnych – został wyłączony tzw. efekt zachęty.

Ostatecznie projekt został zrealizowany w znikomym stopniu ze środków z zaciągniętej wysokiej pożyczki komercyjnej, pomimo ustaleń, że w przypadku nieotrzymania dotacji unijnej nie zostaną podjęte prace nad jego realizacją.

W procesie przystępowania do koncepcji, nie przeprowadzono audytu informatycznego, który sprawdzałby zapotrzebowanie na wyżej wspomnianą inwestycję.


Niebywałe jest, że miasto Gliwice, jako większościowy udziałowiec spółki, o której mowa, nie miał przez większość czasu wiedzy na temat powyższych nieprawidłowości.


Prezes spółki ŚSM został odwołany dopiero w 2019 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Zaciągnięte zobowiązania pozostają w dalszym ciągu niespłacone a sprzęt zakupiony, w toku mylnych i co więcej – prawdopodobnie samowolnych decyzji zarządu zalega nieużytkowany w magazynach. Istnieje również poważne podejrzenie, co do tego, że nie został on dostarczony w zamówionej całości.


Wątpliwości budzi ponadto sprawa zarządzania systemem miejskiego monitoringu. Część kamer pozostaje do dyspozycji Centrum Ratownictwa Gliwice, część Zarządu Dróg Miejskich. Pomimo tego, że liczba kamer w zarządzie obu instytucji jest podobna, to miasto Gliwice przeznacza na ich utrzymanie skrajnie różne kwoty. Niejasne pozostają także procedury nadzoru nad systemem miejskiego monitoringu.


Sytuacje, o których mowa powyżej są tylko przykładami, które wskazują na to, że nadzór właścicielski nad spółkami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami pozostającymi w posiadaniu miasta Gliwice, jest niewystarczający.


Potrzebny jest szeroki, niezależny audyt, który skontroluje prawidłowość działań powyższych podmiotów.


Mając na uwadze dobro Gliwic, Gliwiczan oraz Gliwiczanek, kieruję do Pana Prezydenta następujące pytania:DziałającNieprawidłowości

 1. Kto faktycznie będzie zwracać pieniądze pożyczone przez spółkę ŚSM w obliczu jej trudnej sytuacji finansowej, skąd spółka weźmie na to pieniądze?
 2. Co stanie się ze sprzętem zakupionym przez poprzedni zarząd spółki ŚSM?
 3. Dlaczego spółka ŚSM nie przeniosła swojej siedziby do budynku radiostacji, pomimo przeznaczenia na ten cel 2 milionów złotych?
 4. Jaka kwota pozyskanej pożyczki od prywatnego przedsiębiorcy została spłacona (kwota + odsetki)?
 5. Jaka kwota pozostała do spłaty? Proszę o podanie z czyich środków i w jakich ratach będzie spłacana.
 6. Czy spółka ŚSM przekazała spółce córce „Ekotel Sp. z o.o.” w 2017r. kwotę 20.500.000 Zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem dla sfinansowania Centrum Przetwarzania Danych dla Administracji Samorządowej, czy cały przedmiotowy sprzęt został zakupiony i dostarczony?
 7. Czy zleceniobiorca dostarczył sprzęt zgodnie ze specyfikacją i określonymi parametrami?
 8. Czy wymieniony sprzęt został przejęty, czy istnieje dokument potwierdzający odbiór?
 9. Ile jeszcze sprzętu i oprogramowania na dzień dzisiejszy znajduje się w magazynie i gdzie się znajduje?
 10. Czy w protokole przekazania spółki przez Pana Grzegorza Nitkiewicza następcy wykazane zostały środki, braki sprzętowe? Jeśli tak, to na jaką kwotę?
 11. W związku z ogłoszeniem upadłości „Ekotel” Sp. z o.o. proszę o informację, w jaki sposób zostanie rozliczona przekazana w 2017r. kwota ponad 20 mln złotych? Kto zwróci przekazane pieniądze?
 12. W lipcu 2017r. prezes ŚSM przyjął z kasy kwotę 5.000.000 Zł, którą pobrał Megalan SA (obecnie BFF Polska SA) na świadczenie usług faktoringowych i wykup wierzytelności. W jaki sposób zostanie rozliczona pobrana, prawdopodobnie nielegalnie, gotówka?
 13. ŚSM od 2015 r. wykazuje straty bilansowe, dlaczego pomimo strat spółka corocznie otrzymywała dotacje z Urzędu Miasta?
 14. Czy wykryte nadużycia zgłoszone zostały do organów ściągania i na jakim etapie jest prowadzone postępowanie wyjaśniające?
 15. Dlaczego część kamer miejskiego monitoringu obsługuje C.R.G. a część ZDM?
 16. Dlaczego miasto obu podmiotom przekazuje tak skrajnie różne kwoty na utrzymanie systemu monitoringu?
 17. Czy do nadzoru i sprawdzania monitoringu są oddelegowani etatowi pracownicy, których zadaniem byłoby jego kontrolowanie „na bieżąco”?
 18. W jakim trybie udzielane jest firmom utrzymującym monitoring zamówienie publiczne?
 19. Kto w imieniu Prezydenta Miasta przygotowuje i przeprowadza postępowanie zamówienia publicznego na utrzymanie kamer, kto zawiera umowy na te usługi?
 20. Czy Urząd Miasta w Gliwicach rozważa przeprowadzenie niezależnego audytu w podmiotach, w których jest większościowym udziałowcem?

Apeluję do Pana Prezydenta o przeprowadzenie niezależnego audytu.

Proszę o odpowiedź na piśmie.