Tekst petycji w obronie Konwencji Antyprzemocowej

Tekst petycji w obronie Konwencji Antyprzemocowej

PETYCJA w sprawie szybkiej i pełnej implementacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz. U. z dnia 8 lipca 2015 r., poz. 961).

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana i kierowanego przez Pana Rządu z niniejszą petycją w interesie publicznym. Kwestia pełnego wdrożenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzn. Konwencji Antyprzemocowej) jest niezwykle ważna z punktu widzenia przestrzegania praw kobiet praw człowieka w Polsce. 

Konwencja jest jedyną regulacją w polskim porządku prawnym, która w istotny sposób może zapobiegać przemocy wobec kobiet i innych członków rodziny.

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa są najstraszliwszą patologią życia społecznego, którą trzeba jak najszybciej wyeliminować. W wyniku przemocy domowej cierpią tysiące kobiet, dzieci i innych członków rodziny.

Państwo i jego służby nie podejmują praktycznie żadnych działań prewencyjnych. Karanie sprawców, choćby coraz surowszymi wyrokami nie likwiduje tego zjawiska. Potrzebne są działania prewencyjne, edukacyjne, wspierające rodziny w tłumieniu zła w zarodku.

Dlatego też w imię dobra publicznego, zwłaszcza w obronie kobiet i dziewcząt – ofiar przemocy oraz kobiet, które mogą stać się jej ofiarami, jeśli szybko jej nie zapobiegniemy, domagamy się jak najszybszej, pełnej implementacji Konwencji Stambulskiej.

W szczególności oczekujemy pilnego wdrożenia następujących artykułów Konwencji:

  • art. 14. Konwencji wprowadzającego do programów nauczania na wszystkich etapach kształcenia antyprzemocowych  treści równościowych.
  •  art. 15. Wprowadzającego szkolenia specjalistów mających zawodowy kontakt z ofiarami przemocy oraz jej sprawcami służące głównie celom prewencyjnym.
  • art. 17.2. wprowadzającego współpracę z sektorem prywatnym, w szczególności z mediami i socmediami, w celu eliminowania publikacji szkodliwych treści szerzących przemoc seksualną.
  • art. 20. Wprowadzającego wsparcie dla ofiar w przezwyciężaniu skutków doznanej przemocy, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne, wsparcie finansowe, pomoc mieszkaniową, szkolenia oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
  • art. 25.   Wprowadzającego ośrodki dla ofiar przemocy seksualnej zapewniające badania lekarskie i sądowe, wsparcie pourazowe oraz poradnictwo.
  • art. 26. Wprowadzającego stosowne wsparcie dla dzieci będących świadkami wszystkich form przemocy.

Panie Premierze,

Nawiązując do Pana publicznych wypowiedzi potępiających przemoc w rodzinie oczekujemy jak najszybszego przystąpienia do pełnego wdrożenia Konwencji.

Osobą reprezentującą wnoszących petycję jest Pani Wanda Nowicka.

Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego moich danych osobowych, jako podmiotu wnoszącego petycję.

Podpisy:

Osoby wnoszące petycję w sprawie szybkiej i pełnej implementacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz. U. z dnia 8 lipca 2015 r., poz. 961)