• Home
  • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Prawa mniejszości

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Do zakresu działania sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE), której przewodniczę, należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

Komisja MNE działa w oparciu o Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

więcej o pracy Komisji MNE na stronie Sejmu RP


(23.06.2020) XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy rozmawiamy m.in o mniejszosćiach narodowych w obu krajach. Wymieniliśmy się także informacjami między innymi o przebiegu pandemii w obu krajach. Na moje pytanie usłyszałam, że na początku. lekarze należeli do najbardziej zakażonej grupy zawodowej na Ukrainie. Ale to się poprawiło. Warto czerpać wzajemnie ze swoich doświadczeń.


(10.03.2020) Posiedzenie dotyczące sytuacji i problemów nekropolii oraz upamiętnień związanych z mniejszością ukraińską w Polsce


(20.02.2020) Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dot mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2018-2019


(12.02.2020) Spotkanie z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego

Na spotkaniu z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych i przedstawicielami MSZ podjęłam między innymi kwestię ułatwień wizowych oraz nostryfikacji dyplomów medycznych obywatelek/li Ukrainy. Niestety okazuje się, że władze nie są zainteresowane tymi zagadnieniami A szkoda, bo niedługo zamiast przyjeżdżać do Polski Ukraińcy i Ukrainki wybiorą Niemcy, gdzie czeka się na nich z otwartymi rękami…


(11.02.2020) Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat sytuacji i problemów mniejszości romskiej

Dziś odbyło się wyjątkowe spotkanie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Gościliśmy na nim liczną grupę reprezentującą organizacje romskie, oraz przedstawicieli MSWiA i MEN. Podsumowany został Program Integracji Społeczności Romskiej, który w ciągu ostatnich lat przyczynił się do znacznej emancypacji i poprawy statusu edukacyjnego mniejszości romskiej w Polsce. W szczególności doceniony został program asystentów edukacji romskiej.


(21.01.2020) Informacja MSWiA na temat priorytetów polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych na lata 2020-2024


(07.01.2020) Raport MSWiA na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych gorąca dyskusja nt. Raportu MSWiA nt. sytuacji mniejszości nar. i etn. Kontrowersje dotyczyły głównie niewystarczjących środków na działalność organizacji reprezentujących mniejszości.


(17.12.2020) Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dotyczące sytuacji osiedla romskiego w Maszkowicach

Trzeba wreszcie uzdrowić sytuację związaną z osiedlem romskim w Maszkowicach. Rozmawiałam dziś o tym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie między innymi z reprezentantem Wojewody, wójtem gminy Łącko i przedstawicielami miejscowych służb i instytucji.


(16.12.2020) Wizyta w świetlicy integracyjnej „Promyczek” dla dzieci romskich w Nowym Sączu

Szkolna świetlica integracyjna „Promyczek” dla dzieci romskich w Nowym Sączu to pozytywny przykład, że jak się chce, można zrobić dużo dla integracji. Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych dzieci romskie mają tu duże możliwosci rozwoju intelektualnego i artystycznego.


(16.12.2020) Wizytacja w osiedlu romskim w Maszkowicach

W Polsce XXI wieku ludzie nie mogą mieszkać w takich warunkach. Niezbędne są działania władz lokalnych i rządu by jak najszybciej poprawić sytuację bytową Romów w Maszkowicach. Liczę na dobrą wolę i zaangażowanie wszystkich stron.


(11.12.2019) Zaplanowanie prac Komisji na IX kadencję Sejmu

Prowadziłam dzisiaj pierwsze w tej kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wiele jest do zrobienia, będziemy informować o tym, co uda się osiągnąć. Sytuacja niektórych mniejszości jest bardzo trudna.


(14.11.2019) Zostałam wybrana na przewodniczącą sejmowej Komisji Mniejszości Nardowych i Etnicznych

Miło mi poinformować, że w obecnej kadencji Sejmu mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Obiecuję intensywną pracę w komisji i liczę na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.