Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Do zakresu działania sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE), której przewodniczę, należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

Komisja MNE działa w oparciu o Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

więcej o pracy Komisji MNE na stronie Sejmu RP


(10.03.2020) Posiedzenie dotyczące sytuacji i problemów nekropolii oraz upamiętnień związanych z mniejszością ukraińską w Polsce


(20.02.2020) Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dot mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2018-2019


(12.02.2020) Spotkanie z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego

Na spotkaniu z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych i przedstawicielami MSZ podjęłam między innymi kwestię ułatwień wizowych oraz nostryfikacji dyplomów medycznych obywatelek/li Ukrainy. Niestety okazuje się, że władze nie są zainteresowane tymi zagadnieniami A szkoda, bo niedługo zamiast przyjeżdżać do Polski Ukraińcy i Ukrainki wybiorą Niemcy, gdzie czeka się na nich z otwartymi rękami…


(11.02.2020) Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat sytuacji i problemów mniejszości romskiej

Dziś odbyło się wyjątkowe spotkanie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Gościliśmy na nim liczną grupę reprezentującą organizacje romskie, oraz przedstawicieli MSWiA i MEN. Podsumowany został Program Integracji Społeczności Romskiej, który w ciągu ostatnich lat przyczynił się do znacznej emancypacji i poprawy statusu edukacyjnego mniejszości romskiej w Polsce. W szczególności doceniony został program asystentów edukacji romskiej.


(21.01.2020) Informacja MSWiA na temat priorytetów polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych na lata 2020-2024


(07.01.2020) Raport MSWiA na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych gorąca dyskusja nt. Raportu MSWiA nt. sytuacji mniejszości nar. i etn. Kontrowersje dotyczyły głównie niewystarczjących środków na działalność organizacji reprezentujących mniejszości.


(17.12.2020) Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dotyczące sytuacji osiedla romskiego w Maszkowicach

Trzeba wreszcie uzdrowić sytuację związaną z osiedlem romskim w Maszkowicach. Rozmawiałam dziś o tym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie między innymi z reprezentantem Wojewody, wójtem gminy Łącko i przedstawicielami miejscowych służb i instytucji.


(16.12.2020) Wizyta w świetlicy integracyjnej „Promyczek” dla dzieci romskich w Nowym Sączu

Szkolna świetlica integracyjna „Promyczek” dla dzieci romskich w Nowym Sączu to pozytywny przykład, że jak się chce, można zrobić dużo dla integracji. Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych dzieci romskie mają tu duże możliwosci rozwoju intelektualnego i artystycznego.


(16.12.2020) Wizytacja w osiedlu romskim w Maszkowicach

W Polsce XXI wieku ludzie nie mogą mieszkać w takich warunkach. Niezbędne są działania władz lokalnych i rządu by jak najszybciej poprawić sytuację bytową Romów w Maszkowicach. Liczę na dobrą wolę i zaangażowanie wszystkich stron.


(11.12.2019) Zaplanowanie prac Komisji na IX kadencję Sejmu

Prowadziłam dzisiaj pierwsze w tej kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wiele jest do zrobienia, będziemy informować o tym, co uda się osiągnąć. Sytuacja niektórych mniejszości jest bardzo trudna.


(14.11.2019) Zostałam wybrana na przewodniczącą sejmowej Komisji Mniejszości Nardowych i Etnicznych

Miło mi poinformować, że w obecnej kadencji Sejmu mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Obiecuję intensywną pracę w komisji i liczę na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.