Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP
(tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

więcej o pracy Komisji MNE na stronie Sejmu RP