Mój list do Komisarek ds. Praw Człowieka w sprawie dyskryminacji mniejszości w Polsce

Jako posłanka zawsze staję w obronie mniejszości, dlatego oburzyła mnie inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, która jednym rozporządzeniem odebrała uczniom i uczennicom możliwość efektywnego pielęgnowania swojego języka i kultury.

Nie ma na to mojej zgody, dlatego wystąpiłam do Komisarz ONZ ds. Praw człowieka, a także do Komisarz Praw Człowieka Rady Europy.

Nie zgadzam się także na dzielenie mniejszości na lepsze i gorsze, a obywateli na mniej lub bardziej ważnych. Mam nadzieję, że instytucje międzynarodowe odpowiednio w tej sprawie zareagują a minster Czarnek cofnie się w swojej habniebnej decyzji.

Całość mojego listu poniżej:

Szanowna Pani Komisarz,

Z ogromną przykrością informuję Panią Komisarz o niekorzystnych zmianach polityki rządu polskiego dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych. Polityka ta przejawia się w dyskryminacyjnych praktykach w zakresie dostępności dzieci i młodzieży do nauczania języka mniejszości narodowych i etnicznych. Szczególnie dotkliwie odczuły to środowiska mniejszościowe, kiedy zmniejszona została o 40 mln PLN subwencja oświatowa przeznaczona na naukę języków mniejszości. Zmiana ta spowoduje ograniczenie i pogorszenie edukacji części obywateli polskich i wpłynie niekorzystnie na podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości (gwarantowanej ustawowo).

Ponadto ostatnia decyzja Ministra Edukacji i Nauki (rozporządzenie z dnia 4 lutego 2022 r.) o zmniejszeniu budżetu na naukę języka mniejszości niemieckiej świadczy w praktyce o podwójnej dyskryminacji uczniów należących do tej mniejszości. Przepisy tego aktu ustanawiają normę prawną otwarcie dyskryminującą według kryterium narodowościowego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej należących do jednej z mniejszości narodowych – mniejszości niemieckiej. Zapisy powyższego Rozporządzenia z dniem 1 września 2022 r. wprowadzają w Polsce dwa standardy nauczania języków mniejszości narodowych: jeden dla mniejszości niemieckiej, drugi – dla pozostałych mniejszości. Oznacza to różne traktowanie przez państwo obywateli polskich znajdujących się w tej samej sytuacji. Trudno wyobrazić sobie w demokratycznym państwie prawnym sytuację, by nauczanie języka jednej z mniejszości odbywało się według innych zasad i standardów niż pozostałych mniejszości.

Przepis ten narusza prawa człowieka i obywatela, jest sprzeczny z Konstytucją RP, ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także z konwencjami międzynarodowymi i zobowiązaniami Polski w tym zakresie. W związku z powyższym – jako posłanka Sejmu RP pełniąca równocześnie funkcję przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zwracam się do Pani Komisarz z ogromną prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Wanda Nowicka

Posłanka na Sejm RP