Stop bierności wobec zjawiska przemocy!

Wraz z posłanką Anitą Kucharską-Dziedzic zaapelowałam do premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszersze wsparcie osób dotkniętych zjawiskiem przemocy.
Pomimo zobowiązań międzynarodowych oraz dobrych zapisów ustawowych sytuacja jest zła. Dlatego też w trybie pilnym apelujemy do premiera o podjęcie zdecydowanych kroków, które w sposób widoczny i znaczący poprawiłyby kobiet, dzieci, czy też ofiar przemocy.

Ofiarom przemocy trzeba zagwarantować m.in. dostęp do sieci ośrodków pomocowych, bezpłatną opiekę psychiatryczno-psychologiczną. Ponadto rząd musi dążyć do pełnego przestrzegania Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Stambulskiej, a także zapewniać kompleksowe szkolenia dla osób mających do czynienia z ofiarami przemocy.

Niezbędne jest również jak najszybsze przywrócenie stałego finansowanie dla całodobowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Pełny tekst apelu do Premiera dostępny jest poniżej:

Szanowny Panie,

W imieniu posłanek Lewicy zwracamy się do Pana z apelem w związku z dalece niezadowalającymi działaniami rządu dotyczącymi zwalczania przemocy wobec kobiet i dzieci, a także zapobiegania tej najpotworniejszej, a przy tym bardzo częstej, patologii życia społecznego i rodzinnego. Nasz apel o pilne podjęcie konkretnych działań wspierających kobiety i dzieci doświadczające przemocy, a także dzieci żyjące na co dzień w rodzinach, gdzie kobiety są ofiarami przemocy domowej, współbrzmi z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 6 października 2021 r. Wzywamy Pana Premiera o pilne podjęcie poniższych inicjatyw, które poprawiłyby znacząco sytuację ofiar przemocy w Polsce:

• Zagwarantowanie w ramach środków celowych na rzecz ofiar przestępstw funduszu przeznaczonego na pomoc dla Kobiet i Dzieci doświadczających przemocy domowej, zapewniającego matkom i ich dzieciom odpowiednią pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i finansową, aby zapobiec powtórnej wiktymizacji i zapewnić bezpieczeństwo osobiste i socjalne.

• Stworzenie sieci ośrodków dla dzieci będących ofiarami przemocy, a także dzieci żyjących w otoczeniu przemocowym. Ośrodki te zapewniłyby dzieciom niezbędną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i medyczną;

• Zapewnienia pełnej opieki psychiatrycznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej dzieciom i młodzieży w celu wyeliminowania zaburzeń nerwicowych spowodowanych doświadczeniem przemocy, także przemocy rówieśniczej, zaburzeń depresyjnych i ryzyk targnięcia się na własne życie.

• Przywrócenie stałego finansowania dla całodobowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży oraz pokrzywdzonych przestępstwem

• Pełnej realizacji Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Stambulskiej, w tym monitoringu zjawiska przemocy i ewaluacji działań prewencyjnych i naprawczych państwa;

• Prowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób mających do czynienia z ofiarami przemocy w celu stworzenia dobrze przygotowanej kadry specjalistów/ek. Szkoleni powinni być m.in. funkcjonariusze/szki wymiaru sprawiedliwości, personel medyczny, pracowniczki/cy socjalni, nauczyciele/lki.