Interwencja w sprawie niedopuszczalnych nacisków na władze Czech

Zastępca ambasadora w Republice Czeskiej Antonii Wręga skierował list do czeskiego Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmiany tamtejszego prawa aborcyjnego. Sugerował w nim pogorszenie stosunków dyplomatycznych z Republiką Czeską, jeśli tamtejszy Senat nie wycofałby się ze zmiany prawa aborcyjnego.

Wraz z innymi posłankami Lewicy, wystąpiłam z interpelacją do Ministra Spraw Zagranicznych. Pytam w niej o naciski, jakie były wywierane przez polską placówkę dyplomatyczną na rząd czeski.

Próby ograniczenia de facto wolności i prawa Polek do podróżowania ze strony przedstawiciela rządu polskiego są złamaniem prawa, bowiem polskie prawo wprawdzie zakazuje aborcji, ale nie ma w Polsce prawa mówiącego o tym, że Polka nie może przerwać ciąży – zwłaszcza za granicą.

Jako Posłanka na Sejm RP jestem zobowiązana do dbałości o to, by prawa Polek w kraju i poza nim były w pełni respektowane oraz by polityka międzynarodowa Polski nie szkodziła naszemu krajowi. W związku z tym, skierowałam do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych następujące pytania:

1. Czy interwencja ambasadora Wardęgi została podjęta samodzielnie przez niego, czy była konsultowania z Ministrem Spraw Zagranicznych?

2. Jeśli interwencja nie była konsultowana, to czy MSZ akceptuje powyższe działania, a jeśli nie to czy planuje wyciągnięcie konsekwencji wobec Pana Antoniego Wręgi?

2. Czy MSZ podjął albo czy zamierza podjąć podobne działania w innych krajach, w których Rzeczpospolita Polska posiada placówki dyplomatyczne? Jeśli tak, to w których?

3. Czy inicjatywa ambasadora Wręgi została podjęta na polecenie Pana Ministra, a jeśli tak, to jak dokładnie ono brzmi? Jeśli jest to polecenie na piśmie, proszę o jego kopię.

4. Czy nasze palacówki dyplomatyczne otrzymały jakieś specjalne zadania i uprawnienia dotyczące podróżujących Polek, a jeśli tak to jakie?

a) Czy są to działania o charakterze monitorowania i kontrolowania pobytu Polek za granicą?

b) Czy są to polecenia wywierania nacisków dyplomatycznych na władze danych krajów dotyczące  stanowienia prawa w tych krajach?