Rafał Trzaskowski i Lewica

Niejasne kryteria przyznawania środków dla samorządów na inwestycje lokalne

Po informacji dotyczącej przyznania kolejnej transzy środków dla samorządów na inwestycje lokalne pojawiły się iczne kontrowersje.
Jest to bardzo istotny problem dla wielu samorządowców. Część z nich zwróciła się do mnie z prośbą o podjęcie działań wyjaśniających kwestie związane z rozdysponowaniem środków. Pytania dotyczą głównie kryteriów jakimi kierowała się specjalna komisja przy przyznawaniu środków, przede wszystkim w okręgu gliwickim Gliwice, Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry, powiaty gliwicki i tarnogórski), jak również zasad ich przyznawania w przyszłości.

Oto treść interpelacji:

Szanowny Panie Premierze,

Zwracam się do Pana w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na podstawie którego gminy, powiaty i miasta otrzymają dotacje na inwestycje z założenia ważne dla mieszkańców. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, a otrzymane wsparcie jest bezzwrotne.

Nie ma natomiast precyzyjnych wytycznych co do zasad przyznawania środków na zgłaszane przez samorządowców projekty. Po ogłoszeniu wyników pojawiły się głosy, że pieniądze te były przyznawane uznaniowo, bez wskazania konkretnych kryteriów, którymi miała się kierować specjalna komisja powołana do ich rozdysponowania. Jednym ze skutków braku transparentności jest pojawienie się zarzutu, że najmniej (albo nic) otrzymały te jednostki samorządu terytorialnego, których włodarze są krytyczni w stosunku do działań rządu.

Z założenia projekt miał pomóc w równomiernym rozwoju kraju, jest jednak wiele miast i gmin, których wnioski zostały zupełnie pominięte, bez podania przyczyny. Trudno jest w związku z tym mówić o sprawiedliwości i zasadzie solidarności, na której miały opierać się działania rządu. Kłóci się to również z zasadą przejrzystości oraz równego traktowania podmiotów, których podjęte rozstrzygnięcia dotyczą. Stąd też zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakimi kryteriami kierowała się Komisja przyznając środki na konkretne inwestycje i co było przyczyną pominięcia wielu z nich?

2. Czy przeprowadzono konsultacje z samorządowcami przed wytypowaniem inwestycji do realizacji? – trudno bowiem założyć, że z perspektywy Warszawy znane są faktyczne potrzeby mieszkańców.

3. Ile wniosków i na jakie inwestycje zostało złożonych w Gliwicach, Bytomiu, Zabrzu, Tarnowskich Górach, powiatach gliwickim i tarnogórskim oraz w gminach leżących w tych powiatach? Z opublikowanych danych wynika, że na tym obszarze dofinansowano 20 inwestycji. Na jakiej podstawie wybrano akurat te inwestycje do realizacji i jaka była przyczyna pominięcia pozostałych wniosków?

4. Jakimi kryteriami kierowano się przy określaniu udziału wydatków z Funduszu w wartości planowanej inwestycji?

5. Na jakich zasadach będzie opierało się przyznanie środków w kolejnym naborze wniosków planowanym przez rząd między 10 a 28 grudnia 2020 roku? Czy będą jasne kryteria, które pozwolą wnioskodawcom zrozumieć decyzje rządowe i uniknąć niepotrzebnych kontrowersji?

Z poważaniem,

Wanda Nowicka Posłanka na Sejm RP

Więcej na ten temat: