Na jakiej podstawie policja może zabraniać się nam swobodnie przemieszczać?

Na jakiej podstawie policja może zabraniać nam się swobodnie przemieszczać?

W ciągu ostatnich tygodni policja uniemożliwiała niektórym osobom swobodne przemieszczanie się po ulicy, blokując przejście, a w niektórych przypadkach wręcz zatrzymywała osoby wyglądające na „politycznie niepoprawne” i poddawała nieuzasadnionemu legitymowaniu, a czasem nawet stosując nieuprawnione środki przymusu bezpośredniego.

Jako przykład można przytoczyć sytuację, kiedy 10 listopada 2020 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie funkcjonariusze policji bezpodstawnie zatrzymali p. Katarzynę Augustyniak. Kiedy p. Augustyniak chciała wejść na Plac Piłsudskiego, sześciu policjantów otoczyło ją, po czym siłą zaciągnęło do radiowozu. Została następnie zawieziona na wielogodzinne przesłuchanie na komendzie przy ul. Wilczej. Co więcej przeciw p. Augustyniak toczy się postępowanie przygotowawcze, o czym dowiedziałam się z odpowiedzi p. komendanta Dobrodzieja na moją interwencję poselską w tej sprawie.

Takie zachowanie nosi znamiona arbitralnego i nieuzasadnionego a wręcz ma znamiona szykan.

Dlatego skierowałam do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację w tej sprawie:

Interpelacja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podstaw prawnych uniemożliwiania przez Policję poruszania się określonymi ulicami

Warszawa, dnia 10.12.2020

Sz. P .Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Panie Ministrze,

zgodnie z art. 52 ust. 1 Konstytucji każdemu obywatelowi i każdej obywatelce zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Ustęp 3 wskazuje, że ograniczenia (a nie – zakazy) w tym zakresie może wprowadzać tylko ustawa.

Jednakże w ostatnich tygodniach Policja uniemożliwiała niektórym osobom poruszanie się określonymi ulicami, blokując przejście, a w niektórych przypadkach wręcz je zatrzymywała i poddawała nieuzasadnionemu legitymowaniu i stosowała nieuprawnione środki przymusu bezpośredniego.

Jako przykład można przytoczyć sytuację, kiedy 10 listopada 2020 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie funkcjonariusze policji bezpodstawnie zatrzymali p. Katarzynę Augustyniak. Kiedy p. Augustyniak chciała wejść na Plac Piłsudskiego, sześciu policjantów otoczyło ją, po czym siłą zaciągnęło do radiowozu. Została następnie zawieziona na wielogodzinne przesłuchanie na komendzie przy ul. Wilczej. Co więcej przeciw p. Augustyniak toczy się postępowanie przygotowawcze, o czym dowiedziałam się z odpowiedzi p. komendanta Dobrodzieja na moją interwencję poselską w tej sprawie.

Takie zachowanie nosi znamiona arbitralnego i nieuzasadnionego a wręcz ma znamiona szykan.

Jako Posłanka na Sejm RP jestem zobowiązana do dbałości o przestrzeganie prawa oraz ochronę obywateli i obywatelek przed nierównym traktowaniem i nieuzasadnioną przemocą ze strony służb powołanych do zapewnienia pokoju i porządku. W związku z tym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Proszę o wskazanie podstaw prawnych dla stosowania wobec obywatelek i obywateli działań uniemożliwiających swobodne poruszanie się w przestrzeni publicznej;
  2. Proszę o informację, biorąc jako przykład opisaną sytuację dotyczącą p. Augustynowicz, wedle jakich kryteriów policja ocenia, że jedna osoba może przebywać w jakimś miejscu przestrzeni publicznej, a inna nie.
  3. Jakie Pan Minister podejmie działania mające na celu niedopuszczenie w przyszłości do podobnych, jak wyżej opisane, sytuacji?

Wanda Nowicka
Posłanka na Sejm RP